Regulamin sklepu internetowego dolla.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Sklep internetowy Dolla.pl, zwany dalej „Sklepem”, prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć Internet.

2.      Sklep należy do Waldemara Dolinnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Dolla Waldemar Dolinny”, ul. Stołczyńska 102C, 71-871 Szczecin, adres do doręczeń: ul. Poprzeczna 20/1, 71-742 Szczecin, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8521677525, REGON 812015674.

3.      Biuro Obsługi Klienta Sklepu jest dostępne codziennie w godz. 7:00-20:00 pod numerem telefonu (+ 48) 665 470 470, oraz całodobowo pod adresem e-mail sklep@dolla.pl i przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://dolla.pl/kontakt.

4.      Pod pojęciem „Klienta” w niniejszym Regulaminie rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zakupu w Sklepie.

5.      Pod pojęciem „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.      Pod pojęciem „dnia roboczego” w niniejszym Regulaminie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

7.      Wszystkie podane ceny produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto, uwzględniającymi podatki i cła, w tym w szczególności podatek VAT.

8.      Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Explorer itp.) z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym programem FlashPlayer, a także założonego konta poczty elektronicznej.

9.      „Dolla Waldemar Dolinny” w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


II. KONTA

 

10.  Sklep umożliwia Klientom bezpłatne założenie konta.

11.  Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, przy czym warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym.

12.  Zakazuje się Klientom dostarczania treści bezprawnych za pomocą założonego konta. Złamanie tego zakazu skutkować będzie pozbawieniem Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu, w tym z założonego konta.

13.  Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, zlikwidować założone przez siebie konto. W celu likwidacji konta należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego wskazanych w pkt I.3 niniejszego Regulaminu.

 

 

III. ZAMÓWIENIA
 
14. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenie zamówienia towaru Klient składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

15. Złożenie zamówienia nie jest możliwe bez wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu.

16. Zamówienia należy składać przez stronę internetową Sklepu.

17. Zamówienie można złożyć jako gość (bez zakładania konta) lub jako zarejestrowany użytkownik (zakładając konto).

18. Złożenie zamówienia następuje przez wybranie określonego produktu na stronie internetowej z użyciem przycisku „Dodaj do Koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia w ramach funkcji „Koszyk” oraz potwierdzenie jego zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

19. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie pocztą elektroniczną w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, które zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, niniejszy Regulamin oraz wzór formularza odstąpienia od umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia.

20. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Klienta.
21. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym w przypadku płatności przelewem, otrzymania potwierdzenia wpłaty w przypadku płatności elektronicznym serwisem płatności Przelewy 24 albo wysłania potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
22. Wysyłka towarów następuje w terminie 1 dnia roboczego od rozpoczęcia realizacji zamówienia
23. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia połączone ze zwrotem przedpłaty).


IV. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

24. Zamawiane produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy Inpost – zgodnie z wyborem Klienta.
Koszt wysyłki zostanie każdorazowo podany przez Sklep w zależności od wybranej opcji. Koszt wysyłki ponosi Klient, za wyjątkiem zamówień powyżej 199 zł, dla których przesyłka jest gratis. Czas dostawy zależny jest od uwarunkowań przewoźnika.

 


V. PŁATNOŚCI

25. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w formie:

- przedpłaty na konto bankowe Sklepu,

- z użyciem elektronicznego systemu płatności Przelewy 24 - PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87 (płatności elektroniczne, płatności kartą),

- za pobraniem przy odbiorze zamówionego produktu.

26. Płatność w formie przedpłaty należy uregulować na konto podane poniżej, a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko zamawiającego.

Numer konta: 

Santander  Consumer Bank III/O Szczecin

80 1090 1492 0000 0001 4318 2664

Dolla Waldemar Dolinny

ul. Stołczyńska 102C

71-871 Szczecin

 

 

VI. FAKTURY VAT ORAZ PARAGONY FISKALNE

27. Faktura VAT zostanie wystawiona dla podmiotu gospodarczego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.


VII. REKLAMACJE

28. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad prawnych.

29. Sklep odpowiada z tytułu wad fizycznych i prawnych sprzedanych produktów na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym.
30. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki i odesłania uszkodzonego towaru pocztą na koszt sklepu na adres „Dolla Waldemar Dolinny”, ul. Poprzeczna 20/1, 71-742 Szczecin. Dla Konsumentów termin zgłoszenia uszkodzenia towaru wynosi 2 lata od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru – w zależności od wyboru Klienta.

31. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep reklamacji.

32. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsumentowi przysługuje:

- prawo do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego (informacje na temat przebiegu postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego oraz wzór wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu znajdują się na stronie internetowej WIIH w Szczecinie pod adresem https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/strona/menu/65_informacje_ogolne),

albo

- prawo zwrócenia się do Stałego Sądu Polubownego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) z wnioskiem o polubowne rozpoznanie sprawy nieuwzględnionej reklamacji (informacje na temat przebiegu postępowania przed Sądem Polubownym oraz wzór wniosku o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny znajdują się na stronie internetowej WIIH w Szczecinie pod adresem https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/strona/menu/60_informacje_ogolne),

albo

- prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution; informacje na temat działania platformy interaktywnej ODR znajdują się na jej stronie internetowej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL).

 


VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

33. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

34. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymano zrealizowane zamówienie (przewoźnik dostarczył zamówiony towar). Do zachowania termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

35. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie pocztą na adres: „Dolla Waldemar Dolinny”, ul. Poprzeczna 20/1, 71-742 Szczecin. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w przesyłce zawierającej zamówiony towar, jednak nie jest to obowiązkowe.

36. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep zastrzega sobie jednak prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zamówionego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

37. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać zamówiony towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli zamówiony towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (przesłania pocztą) ponosi Konsument.

38. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zamówionego towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru i cech.

39. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy po dostarczeniu produktu otwarte zostało zapieczętowane opakowanie produktu w sposób uniemożliwiający jego ponowne wprowadzenie do obrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a także w przypadku produktów, których termin przydatności do spożycia upływa w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymano zrealizowane zamówienie (przewoźnik dostarczył zamówiony towar).

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40. Sklep działa zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych reguluje szczegółowo Polityka prywatności Sklepu.

41. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu bez zgody firmy „Dolla Waldemar Dolinny” będzie traktowane jako naruszenie jej praw autorskich.
42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.).

43. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umów sprzedaży zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami poddane zostają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez firmę „Dolla Waldemar Dolinny”.

Śledź nas na Facebooku

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć