Polityka prywatności

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep internetowy Dolla.pl, zwany dalej „Sklepem”, jest Waldemar Dolinny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Dolla Waldemar Dolinny”, ul. Stołczyńska 102C, 71-871 Szczecin, adres do doręczeń: ul. Poprzeczna 20/1, 71-742 Szczecin, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8521677525, REGON 812015674, e-mail: sklep@dolla.pl, tel. (+ 48) 665 470 470, zwany dalej „Administratorem”.

2.      Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Sklep od Klientów.

3.      Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

4.      Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 


II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

5.    Zbierane przez Administratora dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są do celów wykonania umowy (przygotowanie, pakowanie i wysyłka towarów), prowadzenia rozliczeń transakcji gospodarczych oraz dokumentacji księgowej i podatkowej, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem, w tym poprzez prowadzenie newslettera oraz windykacji należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO.

6.    Prawnie uzasadniony interes Administratora do przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu stanowi konieczność zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ewentualne dochodzenie roszczeń.

7.    W przypadku Klientów korzystających z elektronicznego systemu płatności Dotpay Administrator przekazuje zebrane dane osobowe tych Klientów do Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, nr KRS 0000296790, NIP 6342661860) i to jedynie w takim zakresie, jaki niezbędny jest do dokonania przez tych Klientów płatności za pośrednictwem Dotpay.

8.    Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta – w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktów zamówionych w Sklepie – wybranemu przez Klienta przewoźnikowi. Produkty zamówione w Sklepie dostarczane są przez następujących przewoźników:

- DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, nr KRS 0000631916, NIP 9512417713,

- Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, nr KRS 0000334972, NIP 5250007313).

9.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu będą także:

- dostawcy usług IT w zakresie związanym z aspektami technicznymi funkcjonowania Sklepu,

- banki, biura rachunkowe oraz urzędy skarbowe w zakresie prowadzonych rozliczeń,

- kancelarie prawne w zakresie ewentualnego dochodzenie roszczeń.

10.  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów, niezbędne każdorazowo do złożenia zamówienia produktu w Sklepie:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- adres pocztowy.

11.  Administrator może przetwarzać także następujące dane osobowe podane dodatkowo przez Klientów:

- data urodzenia,

- firma prowadzonej działalności gospodarczej (przypadku Klientów niebędących Konsumentami),

- NIP (przypadku Klientów niebędących Konsumentami),

- numer telefonu.

12.  Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z konta założonego w Sklepie,

- informacje o zakupach dokonanych przez Klienta w Sklepie.

13.  Zakładanie kont i składanie zamówień w Sklepie, z którymi to czynnościami połączone jest podawanie danych osobowych przez Klientów, jest całkowicie dobrowolne i każdy Klient samodzielnie decyduje o tym, czy zawrzeć umowę ze Sklepem i podać w tym celu swoje dane osobowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezawarciem umowy.

14.  Dane osobowe Klientów Sklepu będą przechowywane przez czas posiadania założonego konta w Sklepie lub realizacji zamówienia złożonego jako gość (bez zakładania konta w Sklepie), a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi umowami bądź do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. prawa księgowego i podatkowego). W odniesieniu do danych marketingowych, to dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

15.  W stosunku Klientów mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

16.  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów Sklepu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

III. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA Z TYM ZWIĄZANE
 
17. Klient ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych. W szczególności Klient ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych osobowych na jego temat, prawo do
ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawa do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

18. Klient może wykonać przysługujące mu prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych i ich sprostowania poprzez podgląd i edycję danych w ramach korzystania z założonego przez siebie konta w Sklepie.

19. Klient może także wykonać przysługujące mu prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych i ich sprostowania, jak również wnieść żądanie ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu: sklep@dolla.pl .

20. Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Klientów interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

21. Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, co skutkować będzie niezwłocznym zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach.

22. Klient może wykonać przysługujące mu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu: sklep@dolla.pl .

23. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc w oparciu o zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz prowadzenie newslettera, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient może wykonać to prawo poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu: sklep@dolla.pl .

24. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na działania Administratora do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.


IV. STOSOWANE ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

25. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie Sklepu poprzez Google Analytics (Google LLC z siedzibą w Mountain View w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

26. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Klienta na stronie Sklepu, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Klienta są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.

27. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Sklepu. Facebook bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, zaś Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta.

28. Administrator  stosuje rozwiązanie badające zachowanie Klientów poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie Sklepu. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

29. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Sklepu w odniesieniu do Klientów, np. mogące przesłać maila do Klienta po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Sklepu.

 

 

V. PLIKI COOKIES

30.
Sklep używa plików cookies w celu dostosowania witryny Sklepu do indywidualnych potrzeb Klienta oraz prawidłowego wykorzystania jej możliwości.

31. Klient samodzielnie decyduje o tym, czy wyrazi zgodę na użycie plików cookies, przy czym brak zmiany ustawień przeglądarki przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki (szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej).

32. Sklep stosuje następujące rodzaje plików cookies:

- pliki cookies służące do identyfikowania użytkownika, mające za zadanie przyspieszenie przebiegu procesów zakupowych na stronie Sklepu oraz wyeliminowanie konieczności powtarzania procesów związanych np. zakupem produktów,

- pliki cookies służące do nawigacji, mające za zadanie ułatwiać Klientowi korzystanie ze strony Sklepu poprzez przypominanie Klientowi ostatnio wybranych produktów, wcześniej wybranych opcji itp.,

- pliki cookies ulubione, mające za zadanie zapamiętywanie wyborów Klienta w celu lepszego dopasowania witryny do jego potrzeb,

- pliki cookies służące do analizy procesów zakupowych, mające za zadanie sprawdzanie bezpieczeństwa form płatności, dostosowanie form płatności do oczekiwań Klientów, optymalizację procesu zakupowego,

- pliki cookies służące do analizy dostępu użytkowania do strony internetowej Sklepu, mające za zadanie analizę procesu dotarcia i korzystania z witryny Sklepu przez Klienta.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
34. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Sklepu oraz przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.


Śledź nas na Facebooku

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć